मंत्रालय

विभाग का नाम  -  जेल एवं सुधारात्‍मक सेवाएं

विभागीय मंत्री    -  डॉ. नरोत्तम मिश्रा,

                            गृह, जेल, संसदीय कार्य, कानून  मंत्री, मध्‍यप्रदेश शासन